SPC

Co děláme

 • školské poradenské zařízení (PPP, SPC)
 • nabízíme služby dětem se ZP, jejich rodičům, pedagogům
 • pečujeme o klienty od předškolního věku  (od 3 let )

Nabízíme

 • pomoc při výchově dětí a jejich všestranného rozvoje
 • pomoc při výběru a zařazení dětí do školského zařízení
 • poradenský servis při integraci dítěte do školy běžného typu
 • rady v otázkách profesionální orientace (SŠ, OU, …)
 • psychologická vyšetření
 • výuku některých speciálních dovedností (chůze s bílou holí, výuka slepeckého písma,…)
 • cvičení pro rozvoj zrakových funkcí
 • aktuality z oblasti výpočetní techniky pro ZP
 • vypůjčení speciálních kompenzačních pomůcek, učebnic, her, odborné literatury
 • pomoc při navázání kontaktu s dalšími odborníky

Všechny poradenské služby poskytujeme zdarma
Jaké možnosti vzdělávání mají děti se zrakovým (event. kombinovaným) postižením:

 • školy speciální (Praha, Plzeň, Brno) – spojené s internátním pobytem
 • skupinová integrace (speciální třída při ZŠ)
 • integrace do běžné školy v místě bydliště

Integrace do školy běžného typu

 • každé dítě má ze zákona nárok být vzděláváno ve spádové škole, ředitel je povinen žáka přijmout a zajistit přiměřenou formu výuky /IVP/
 • psychologické a speciálně pedagogické vyšetření v SPC
 • vyjádření SPC k integraci: doporučení pro všestranný rozvoj dítěte, pracovní podmínky ve třídě, zásady pedagogického vedení, potřeba asistenta
 • sestavení individuálně vzdělávacího programu
 • pravidelné konzultace: v rodinném prostředí, ve škole, ambulantně v centru
 • sledování psychologického vývoje, úspěšnosti ve škole, začleňování do dětského kolektivu,…

Role pedagoga:

 • vzniká pro učitele nová, náročná situace
 • navázání spolupráce s poradenským zařízením /SPC,PPP/
 • osobní kontakt s rodinou dítěte
 • metodické vedení asistenta
 • individuálně pedagogická práce s integrovaným dítětem
 • náročnější pedagogické přípravy
 • vedení dokumentace
 • semináře k dané problematice

Role asistenta:

 • pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí
 • po dohodě s učitelem se zapojuje do práce se třídou (výměna rolí asistent – učitel)
 • pomáhá žákovi s přípravou pomůcek na vyučování
 • pomáhá při orientaci po školní budově, při přesunech mimo budovu
 • je součástí týmu pro tvorbu IVP
 • znalost bodového písma (u nevidomých žáků)
 • výroba speciálních didaktických pomůcek na vyučování
 • nácvik práce s kompenzačními pomůckami
 • příprava učebních textů na vyučování
 • spolupráce s poradenským zařízením

Role rodičů:

 • spolupracují s poradenským zařízením i jinými odborníky
 • udržují úzký kontakt se školou integrovaného dítěte
 • větší osobní nasazení při školní přípravě /bodové písmo, příprava materiálů, pořizování kompenzačních pomůcek/
 • zajišťování volnočasových aktivit
 • spolupracují na tvorbě IVP
 • poskytují odborné, lékařské či psychologické zprávy školskému zařízení

Akce Speciálně pedagogického centra

 • semináře pro pedagogy, asistenty, rodiče:
 • dny otevřených dveří, vodící pes, výpočetní technika pro ZP, rehabilitační cvičení v podmínkách školy, atd…
 • pro děti:
 • turnaje ve znalosti v bodového písma, vánoční setkání, divadelní představení, výlety, výstavy, rekondiční pobyty

 

Partneři Projektu:

Projekt KIPR Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) členové autorského týmy
Projekt UPOL  – Katalog podpůrných opatření  členové autorského týmy
Inovace činností SPC při posuzování speciálně pedagogických potřeb členové autorského týmy

Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání; Pracovní verze: 02_019