SPC

Co děláme

 • školské poradenské zařízení (PPP, SPC)
 • nabízíme služby dětem se ZP, jejich rodičům, pedagogům
 • pečujeme o klienty od předškolního věku  (od 3 let )

Nabízíme

 • pomoc při výchově dětí a jejich všestranného rozvoje
 • pomoc při výběru a zařazení dětí do školského zařízení
 • poradenský servis při integraci dítěte do školy běžného typu
 • rady v otázkách profesionální orientace (SŠ, OU, …)
 • psychologická vyšetření
 • výuku některých speciálních dovedností (chůze s bílou holí, výuka slepeckého písma,…)
 • cvičení pro rozvoj zrakových funkcí
 • aktuality z oblasti výpočetní techniky pro ZP
 • vypůjčení speciálních kompenzačních pomůcek, učebnic, her, odborné literatury
 • pomoc při navázání kontaktu s dalšími odborníky

Všechny poradenské služby poskytujeme zdarma
Jaké možnosti vzdělávání mají děti se zrakovým (event. kombinovaným) postižením:

 • školy speciální (Praha, Plzeň, Brno) – spojené s internátním pobytem
 • skupinová integrace (speciální třída při ZŠ)
 • integrace do běžné školy v místě bydliště

Integrace do školy běžného typu

 • každé dítě má ze zákona nárok být vzděláváno ve spádové škole, ředitel je povinen žáka přijmout a zajistit přiměřenou formu výuky /IVP/
 • psychologické a speciálně pedagogické vyšetření v SPC
 • vyjádření SPC k integraci: doporučení pro všestranný rozvoj dítěte, pracovní podmínky ve třídě, zásady pedagogického vedení, potřeba asistenta
 • sestavení individuálně vzdělávacího programu
 • pravidelné konzultace: v rodinném prostředí, ve škole, ambulantně v centru
 • sledování psychologického vývoje, úspěšnosti ve škole, začleňování do dětského kolektivu,…

Role pedagoga:

 • vzniká pro učitele nová, náročná situace
 • navázání spolupráce s poradenským zařízením /SPC,PPP/
 • osobní kontakt s rodinou dítěte
 • metodické vedení asistenta
 • individuálně pedagogická práce s integrovaným dítětem
 • náročnější pedagogické přípravy
 • vedení dokumentace
 • semináře k dané problematice

Role asistenta:

 • pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí
 • po dohodě s učitelem se zapojuje do práce se třídou (výměna rolí asistent – učitel)
 • pomáhá žákovi s přípravou pomůcek na vyučování
 • pomáhá při orientaci po školní budově, při přesunech mimo budovu
 • je součástí týmu pro tvorbu IVP
 • znalost bodového písma (u nevidomých žáků)
 • výroba speciálních didaktických pomůcek na vyučování
 • nácvik práce s kompenzačními pomůckami
 • příprava učebních textů na vyučování
 • spolupráce s poradenským zařízením

Role rodičů:

 • spolupracují s poradenským zařízením i jinými odborníky
 • udržují úzký kontakt se školou integrovaného dítěte
 • větší osobní nasazení při školní přípravě /bodové písmo, příprava materiálů, pořizování kompenzačních pomůcek/
 • zajišťování volnočasových aktivit
 • spolupracují na tvorbě IVP
 • poskytují odborné, lékařské či psychologické zprávy školskému zařízení

Akce Speciálně pedagogického centra

 • semináře pro pedagogy, asistenty, rodiče:
 • dny otevřených dveří, vodící pes, výpočetní technika pro ZP, rehabilitační cvičení v podmínkách školy, atd…
 • pro děti:
 • turnaje ve znalosti v bodového písma, vánoční setkání, divadelní představení, výlety, výstavy, rekondiční pobyty
 • Účast na celorepublikovém Sportovním soustředění jedinců se zrakový postižením  v Železné Rudě

 

Partneři Projektu:

Projekt KIPR Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) členové autorského týmy

Projekt UPOL Inovace činností SPC při posuzování speciálně pedagogických potřeb členové autorského týmy Katalog podpůrných opatření  členové autorského týmy,  projekt Metodická podpora sítě inkluzívních škol

Centrum APA – Centrum aplikovaných pohybových aktivit

Světluška  – Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu – nákup  Braillské tiskárny

Rozvojové programy:

Rozšíření vybavenosti SPC

Diagnostika zrakových funkcí pro podporu zrakově postižených klientů

Speciální pedagogové jsou členy AP SPC.